Årsmöte 2019

Uppland-Västmanlands Stövarklubbs medlemmar kallas härmar till ordinarie årsstämma i Heby, Folkets Hus, den 6:e april 2019

OBS! Sista anmälningsdagen är 1:e April

Tider:

 • 12:00 Styrelsemöte
 • 16:00 Årsstämma (Prisutdelningen sker efter middagen)
 • 18:00 Middag: Smörgåsbord, öl samt kaffe och kaka. Allt för 100 kr, betalas i förväg till bg 239-3296

Föreslagen föredragningslista

 1. Årstämman öppnas
 2. Justering av röstlängd
 3. Var av stämmans ordförande
 4. Val av justeringsmän, som tillika är rösträknare, att jämte ordförande justeras stämmans protokoll
 5. Godkännande av föredragningslistan
 6. Fråga om stämman blivit utlyst enligt stadgarnas §13
 7. Behandling av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande ab balansräkning för 2018 samt beslut om resultatsdisposition
 9. Fastställande av medlemsavgift samt utgifts- och inkomststat för år 2020
 10. Val av Ordförande och två (2) övriga styrelseledamöter för två år
 11. Val av en (1) styrelsesuppleant
 12. Val av revisor och suppleanter för dessa
 13. Val av ordförande jämte två övriga ledamöter i valberedningen för år 2020
 14. Val av tävlingskommitté
 15. Fastställande av tider, platser, funktionärer och avgifter för jaktprov och utställningar 2019/2020
 16. Behandlingar av motioner
 17. Övriga frågor
 18. Årstämman avslutas