Årsmöte 2021

Äntligen – nu kan vi äntligen kalla till ett fysiskt årsmöte för Uppland Västmanlands Stövare klubb.

Mötet kommer att gå av stapeln den 16 juni 2021 klockan 18:00 i Folketspark i Sala. Vi kommer samlas utomhus, under tak, och vi kommer att försöka göra mötet så riskfritt som möjligt med tanke på den pågående pandemin.

Vi kommer endast erbjuda kaffe och fika i samband med mötet, så ingen gemensam middag kommer att anordnas.

Anmäl deltagande senast 13/6 till sekreteraren; Lars.Lundin@slu.se

18:00 årsmöte med följande föreslagna föredragningslista:

 1. Årsstämman öppnas.
 2. Justering av röstlängd.
 3. Val av ordförande vid stämman.
 4. Val av två justeringsmän, som tillika är rösträknare vid stämman, att jämte mötesordförande justera stämmans protokoll.
 5. Godkännande av föredragningslistan.
 6. Fråga om stämman blivit utlyst enligt stadgarnas §13.
 7. Behandling av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Fastställande av balansräkning för 2019 och 2020 samt beslut om resultatdisposition.
 9. Fastställande av medlemsavgift samt utgifts- och inkomststat för år 2022.
 10. Val av Vice Ordförande och tre (3) övriga styrelseledamöter för två år.
 11. Val av två (2) styrelsesuppleanter.
 12. Val av två revisorer och suppleanter för dessa.
 13. Val av ordförande jämte två övriga ledamöter i valberedning för år 2022.
 14. Val av tävlingskommitté.
 15. Fastställande av tider, platser, funktionärer och avgifter för jaktprov och utställningar 2021/22.
 16. Behandling av motioner.
 17. Övriga frågor.
 18. Årsstämman avslutas.

direkt efter årsmötet kommer diplom och prisutdelning att genomföras

Väl mött

Styrelsen