Hoppa till innehåll

Årsstämman 2024

 • av

Årsstämma

Årets stämma kommer som vanligt att hållas i Folkets Hus i Heby den 27/4 med start klockan 16:00

Uppland Västmanlands årsmiddag

I samband med årets stämma kommer vi som vanligt att ha en gemensam middag med start klockan 18:00 till en kostnad av 200 kronor per person

Anmälan sker till:

I samband med middagen kommer i sedvanlig ordning årets diplom från jaktproven delas ut

Senaste anmälningsdatum 22/4

Betala gärna årsmiddagen via SWISH genom QR koden nedan, alternativt till nummer 1230720748

Dagordning

 1. Årsstämman öppnas.
 2. Justering av röstlängd.
 3. Val av ordförande vid stämman.
 4. Val av två justeringsmän, som tillika är rösträknare vid stämman, att jämte mötesordförande justera stämmans protokoll.
 5. Godkännande av föredragningslistan.
 6. Fråga om stämman blivit utlyst enligt stadgarnas §13.
 7. Behandling av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Fastställande av balansräkning för 2023 samt beslut om resultatdisposition.
 9. Fastställande av medlemsavgift samt utgifts- och inkomststat för år 2025.
 10. Val av ordförande och två (2) övriga styrelseledamöter för två år.
 11. Val av en (1) styrelsesuppleant.
 12. Val av två revisorer och suppleanter för dessa.
 13. Val av ordförande jämte två övriga ledamöter i valberedning för år 2025.
 14. Val av tävlingskommitté.
 15. Fastställande av tider, platser, funktionärer och avgifter för jaktprov och utställningar 2024/25.
 16. Behandling av motioner.
 17. Övriga frågor.
 18. Årsstämman avslutas.